• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu khoa kỹ thuật hàng không

 • Thứ năm, 10:42 Ngày 06/08/2015
 • 1.Chức năng

  Khoa Kỹ thuật Hàng không là đơn vị quản lý chuyên môn của Học viện có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Khoa.

  2.Nhiệm vụ

  Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện:

  •  Phân công giảng dạy cho từng giảng viên, giáo viên trên cơ sở thống nhất với Phòng Tổ chức Cán bộ và quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo. Quản lý, theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên, giáo viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa, bộ môn trực tiếp quản lý.
  •  Tổ chức coi thi, kiểm tra, chấm kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc học phần, kết thúc môn học theo quy chế hiện hành; tổ chức các hoạt động ngoại khoá theo đặc thù chuyên môn từng ngành học;
  • Lập kế hoạch dự giờ giảng dạy cho giảng viên, giáo viên của Khoa theo nguyên tắc mỗi giảng viên, giáo viên phải được Khoa tổ chức dự giờ tối thiểu 1 lần/học kỳ;
  •  Đánh giá, rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp giảng dạy ngay sau khi dự giờ;

  Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ:

  • Tổ chức các hội nghị chuyên môn cấp khoa, bộ môn định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết;
  • Chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, góp phần bổ sung nguồn tài chính cho Học viện.

  Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp quản lý:

  • Quản lý, đánh giá giảng viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Học viện trong việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập và sinh hoạt;
  • Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. Hàng tháng, nhận xét đánh giá bằng văn bản và xác nhận vào bản nhận xét tháng về công tác giáo viên chủ nhiệm thuộc khoa quản lý và chuyển về Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên Sinh viên để theo dõi, tổng hợp;

  Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Giám đốc Học viện giao; Chủ động xây dựng và đề xuất kế hoạch phát triển mô hình, thiết bị thí nghiệm – thực hành cho các ngành thuộc khoa quản lý trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

  Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập, thực nghiệm khoa học, giáo trình, tài liệu, thiết bị hỗ trợ giảng dạy;

  Thực hiện công tác theo phân cấp về báo cáo thống kê, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Giám đốc Học viện.

   3.Nhân sự

   

  SốTT Họ, tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ/công việc đảm nhiệm
  1. Lê Doãn Quang 1976 Thạc sỹ KTHK Phó trưởng khoa, phụ trách
  2. Lê Tấn Lộc 1988 Thạc sỹ KTHK Giảng viên
  3. Phạm Đức Cường 1980 Kỹ sư KTHK Giảng viên
  4. Nguyễn Quốc Dũng 1969 Kỹ sư KTĐTCử nhân Anh văn Giáo viên
  5. Phạm Văn Minh 1958 Trung cấp MBĐC Giáo viên thực hành

   

  Bài viết liên quan

  • facebook