• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Văn bản quy định

 • Thứ ba, 11:24 Ngày 20/10/2020
 • Số TT

  Tên văn bản quy phạm pháp luật

  1.

  Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ sung và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

  2.

  Quyết định 1893/2020/QĐ-BGTVT Quyết định về tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành 

  3.

  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

  4.

  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  5.

  Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

  6.

  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

  7.

  Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 

  8.

  Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 

  9.

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

  10.

  Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  11.

  Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 

  12.

  Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

  13.

  Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập 

  14.

  Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

  15.

  Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học kèm theo công văn số 1669/QLCL-KDCLGD ngày 31/12/2019 của cục Quản lý chất lượng 

  16.

  Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  17.

  Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Giáo dục

  18.

  Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT về việc Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học

  19.

  Luật Viên chức, văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019

  20.

  Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học  và chứng chỉ giáo dục hệ thống quốc dân

  21.

  Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

  22.

  Luật Giáo dục đại học, văn bản hợp nhất số 42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018

  23.

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018

  24.

  Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học ngày 20/4/2018

  25.

  Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ngày 19/5/2017

  26.

  Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

  27.

  Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam ngày 18/20/2016

  28.

  Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn tự đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngày 28/6/2016

  29.

  Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016

  30.

  Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo ngày 28/6/2016

  31.

  Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ngày 28/6/2016

  32.

  Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

  33.

  Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

  34.

  Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT, ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình giáo dục môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

  35.

  Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

  36.

  Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

  37.

  Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

  38.

  Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

  39.

  Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

  40.

  Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012

  Số TT

  Tên văn bản Học viện

   

  1. Quyết định số 879/QĐ-HVHK ngày 27/10/2020 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành sổ tay giảng viên lưu hành nội bộ tại Học viện Hàng không Việt Nam

   

  2. Quyết định số 829/QĐ-HVHK ngày 23/9/2019 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành  "Quy định về công nhận kết quả, miễn, chuyển điểm học phần" tại Học viện Hàng không Việt Nam

   

  3. Quyết định số 646/QĐ-HVHK ngày 07/8/2019 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành Tổ hợp các phương pháp giảng dạy & phương pháp đánh giá tại Học viện Hàng không Việt Nam

   

  4. Quyết định số 640/QĐ-HVHK ngày 06/8/2019 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Hàng không Việt Nam

   

  5. Quyết định số 61/QĐ-HVHK-ĐT ngày 21/3/2018 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam

   

  6. Quyết định số 1226/QĐ-HVHK-ĐT ngày 29/12/2017 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ

   

  7. Quyết định số 544/QĐ-HVHK ngày 30/7/2017 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

   

  8. Quyết định số 454/QĐ-HVHK ngày 01/6/2017 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành "Quy chế đào tạo đại học vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ tại Học viện Hàng không Việt Nam"

   

  9. Quyết định số 257A/QĐ-HVHK ngày 31/3/2017 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về về chất lượng đào tạo của khóa học

   

  10. Quyết định số 203/QĐ-HVHK ngày 15/3/2017 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

   

  11. Quyết định số 663/QĐ-HVHKVN-ĐT ngày 17/9/2014 của GĐ HVHKVN về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ Học viện Hàng không Việt Nam

      12. Quyết định số 852/QĐ-HVHK ngày 03/12/2021 của HVHKVN về việc ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và sinh viên trong kỳ thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp
      13. Quyết định số 853/QĐ-HVHK ngày 03/12/2021 của HVHKVN về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến
    

  14. Quyết định số 264/QĐ-HVHK ngày 07/04/2022 của HVHKVN về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam

  15. Quyết định 1048 về việc ban hành Quy chế Quản trị Tài sản trí tuệ của Học viện Hàng không Việt Nam

  16. Quyết định 1165 về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Học viện Hàng không Việt Nam

  17. Quyết định 1168 về việc ban hành Quy định về Kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật tại  Học viện Hàng không Việt Nam

  Bài viết liên quan

 • 15. Quyết định 1048 về việc ban hàng Quy chế Quản trị Tài sản trí tuệ của Học viện Hàng không Việt Nam
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: