• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ONLINE ĐỢT 1 - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021
  • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐẠI HỌC TUYỂN ĐỢT 1 - 2021 (ĐIỀU CHỈNH)
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
  • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020
  • QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG 2020
  • ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC (ĐIỂM CHUẨN) VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020
  • ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC THEO PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG-HCM
    • facebook