• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Tự đánh giá nội bộ

 • Thứ tư, 18:18 Ngày 03/05/2023
 • Số TT

  Tên văn bản 

   

   

  1.

  2. 

   

   

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC (Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2022)

  Quyết định số 859/QĐ-HVHK ngày 19/10/2020 của GĐ HVHKVN về việc Ban hành Quy định về  tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đảm bảo chất lượng Học viện Hàng không Việt Nam

  Quyết định số 858/QĐ-HVHK ngày 19/10/2020 của GĐ HVHKVN về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Học viện Hàng không Việt Nam

  3.

  Quyết định số 498/QĐ-HVHK ngày 14/10/2020 của GĐ HVHKVN về việc Bổ sung thành viên nhóm chuyên trách Hội đồng tự đánh giá Chương trình Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Quản trị kinh doan, Quản lý hoạt động bay (lần 2)

  4.

  Quyết định số 488/QĐ-HVHK ngày 07/07/2020 của GĐ HVHKVN về việc ban hành các Chương trình đào tạo, Chương trình dạy học trình độ đại học chính quy tại Học viện Hàng không Việt Nam

  5.

  Quyết định số 454/QĐ-HVHK ngày 30/06/2020 của GĐ HVHKVN về việc Bổ sung thành viên nhóm chuyên trách Hội đồng tự đánh giá Chương trình Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Quản trị kinh doan, Quản lý hoạt động bay

  6.

  Quyết định số 403/QĐ-HVHK ngày 10/06/2020 của GĐ HVHKVN về việc thành lập hội đồng Hội đồng tự đánh giá Chương trình Quản trị kinh doanh

  7.

  Quyết định số 402/QĐ-HVHK ngày 10/06/2020 của GĐ HVHKVN về việc thành lập hội đồng Hội đồng tự đánh giá Chương trình Quản lý hoạt động bay

  8.

  Quyết định số 401/QĐ-HVHK ngày 10/06/2020 của GĐ HVHKVN về việc thành lập hội đồng Hội đồng tự đánh giá Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

  9.

  Quyết định số 667/QĐ-HVHK ngày 15/08/2019 của GĐ HVHKVN về việc ban hành các Chương trình đào tạo, Chương trình dạy học trình độ đại học chính quy tại Học viện Hàng không Việt Nam

  10.

  Quyết định số 86/QĐ-HVHK ngày 14/05/2018 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Học viện Hàng không Việt Nam

  11.

  Báo cáo tự đánh giá chương trình Quản trị kinh doanh (trình độ đại học) 

  12.

  Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá chương trình Quản trị kinh doanh (trình độ đại học)

  13.

  Báo cáo tự đánh giá chương trình Quản lý hoạt động bay (trình độ đại học)

  14.

  Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá chương trình Quản lý hoạt động bay (trình độ đại học)

   

  Bài viết liên quan

 • 15. Quyết định 1048 về việc ban hàng Quy chế Quản trị Tài sản trí tuệ của Học viện Hàng không Việt Nam
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: