• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Sau Đại học

 • Thứ sáu, 15:04 Ngày 26/01/2018
 • ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  I.   THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1.   Thời gian đào tạo:  2 năm

  2.   Hình thức đào tạo:  Giáo dục chính quy theo tín chỉ

  3.   Mục tiêu đào tạo:

  3.1. Mục tiêu chung:

  Chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD theo định hướng ứng dụng phục vụ cho ngành hàng không và xã hội, giúp cho học viên nâng, cao kiến thức ngành QTKD và kỹ năng hoạt động QTKD; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động QTKD, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức QTKD vào việc thực hiện các công việc cụ thề trong ngành hàng không và các ngành khác của xã hội; có thể bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

  3.2. Mục tiêu cụ thể:

  3.2.1. Về kiến thức:

  Chương trình trang bị cho các học viện những kiến thức nâng cao, chuyên sâu về QTKD hiện đại, cách thức xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, các chỉ dẫn về cách thức vận dụng những kiến thức QTKD vào hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hàng không nói riêng.

  3.2.2. Về kỹ năng:

  Cung cấp cho học viên khả năng phân tích, đánh giá và dự báo những thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô cũng như môi trường hoạt động kinh doanh. Từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn cho chiến lược và công tác quản trị của doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển kỹ năng lãnh đạo của học viên, bao gồm kỹ năng lãnh đạo bản thân và lãnh đạo tổ chức. Giúp học viên nâng cao khả năng sáng tạo và ứng dụng các lý luận, phát huy các kinh nghiệm của bản thân và hình thành cảc kỹ năng cần thiết trong việc phân tích và xử lý các tình huống quản trị, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

  3.2.3. Về thái độ:

  Giúp học viên có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của chương trinh đào tạo và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc.

  3.2.4. Về năng lực chuyên môn:

  Sản phẩm đào tạo là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những chuyên gia có chuyên môn sâu về chuyên ngành QTKD, có khả năng phân tích, đánh giá và dự báo những thay đổi của môi trường để dưa ra các quyết định đúng đắn cho chiến lược và công tác qụản trị của doanh nghiệp, có khả năng lãnh đạo và giải quyết các vấn đề quản trị phát sinh, đặc biệt là quản trị kinh doanh hàng không.

  3.2.5. Về nghiên cứu:

  Giúp học viên có khả năng nghiên cứu các chủ đề sẽ khác nhau theo từng năm tuỳ theo xu thế phát triển của các lý thuyết Quản trị cũng như các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động QTKD của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không.

  4. Chuẩn đầu ra: Sau khi hoàn thành chuơng trình đào tạo học viên cần đạt được những kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

  4.1. Kiến thức:

  - Có khả năng nhận thức, phân tích được thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa; Nắm vững những chủ trương, đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới,

  - Có phương pháp nghiên cứu, biết cách làm nghiên cứu khoa học và ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong kinh doanh; Nắm vững những nguyên lý cơ bản của kinh tế học và ứng dụng của nó trong việc đưa ra quyết định của doanh nghiệp;

  - Nắm vững các lý thuyết quản trị hiện đại, đạo đức trong kinh doanh để ứng dụng nó trong quản trị doanh nghiệp; Có kiến thức nâng cao trong công tác quản trị doanh nghiệp về các lĩnh vực chiến lược, chính sách kinh doanh, quản trị tài chính, kế toán, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị chất lượng, rủi ro quản lý thông tin, marketing, đặc biệt là hoạt động quản trị, kinh doanh của hãng hàng không và cảng hàng không, sân bay. Từ đó vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

  4.2. Kỹ năng:

  - Có kỹ năng phân tích và dự báo những thay đổi của môi trường để hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và ra quyết định các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động của doanh nghiệp hàng không

  - Có kỹ năng tự học tập, thu thập thông tin, nghiên cứu khoa học độc lập và cập nhật kiến thức mới thuộc chuyên ngành QTKD.

  - Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác, đặc biệt là hoạt động của doanh nghiệp hàng không.

  - Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày, thuyết trình và bảo vệ kết quả nghiên cứu.

  - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động kinh doanh và nghiên cứu khoa học ở trình độ B1 hoặc tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung trờ lên.

  - Có khả năng vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học như sử đụng tin học văn phòng (word, excel, power point), sử dụng phần mềm SPSS, EVỊEW để phân tích các dữ liệu trong hoạt động nghiên cứu kinh đoanh.

  4.3. Thái độ:

  - Có thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử trong công việc.

  - Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.

  - Cố ý thức tham gia các công tác xã hội, đoàn thể; tổ chức kỷ luật lao động, trách nhiệm nghề nghiệp, biết nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao.

  - Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân.

  5. Điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Giám đốc Học viện ban hành tại quyết định số 61/QĐ-HVHK-ĐT ngày 23/01/2018.

  6. Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Bằng thạc sĩ ngành QTKD

  7. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

  Học viên cổ thể làm lãnh đạo hay nhà quản trị trong các tổ chức, doanh nghiệp; các chuyên gia, chuyên viên trong các lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tổ chức, nhân lực, đào tạo, tài chính, hành chính - quản trị, tiếp thị, thương mại, bán sản phẩm hay sản xuất, khai thác, dịch vụ... của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

  II. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1.   Khái quát chương trình:                                                                             

  Chương trình gồm 18 học phần với 62 tín chỉ phải tích lũy để được xét tốt nghiệp

  Cấu trúc chương trình

   

  Khối lượng

  KHỐI LƯỢNG

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Kiến thức

  Chung

  Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

  Luận văn thạc sĩ

  Học phần bắt buộc

  Học phần tự chọn

  Số học phần

  18

  2

  8

  7

  1

  Số tín chỉ

  62

  7

  24

  21

  10

  Tỷ lệ theo tín chỉ

  100%

  11%

  39%

  34%

  16%

  Tỷ lệ học phần tự chọn trong kiến thức cơ sở và chuyên ngành

   

   

   

  47%

   

  2. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo: XEM TẠI ĐÂY

   

  Bài viết liên quan

  • facebook