• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Hội nghị triển khai kế hoạch Đổi mới cơ chế và thực hiện Xã hội hóa

  • Thứ tư, 09:28 Ngày 05/08/2015
  • Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2015 của Bộ Giai thông vận tải về việc phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam.

    Ngày 05/03/2015 Học viện đã tổ chức Hội nghị triển khai “Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Học viện” nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động và đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới công tác quản trị theo hướng tăng tính chủ động và xã hội hóa.

    • facebook