• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam

 • Thứ hai, 10:25 Ngày 19/10/2020
 •            HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

     Giới thiệu về Hội đồng Học viện

   1. Hội đồng Học viện là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan.

  2. Hội đồng Học viện có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

  a) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch hằng năm của Học viện; quyết định chủ trương phát triển Học viện thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;

  b) Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế công tác cán bộ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở của Học viện phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan;

  c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Học viện với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

  d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Học viện; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

  đ) Quyết định và trình Bộ Giao thông vận tải ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Học viện; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc đơn vị hạch toán độc lập của Học viện trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Học viện;

  e) Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc Học viện; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng Học viện,Giám đốc Học viện vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất khi có đề nghị bằng văn bản của trên 1/2 tổng số thành viên Hội đồng Học viện;

  g) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư, thu hút nhân tài để phát triển Học viện; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Học viện;

  h) Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên thuộc thẩm quyền của Học viện; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý Học viện theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế này;

  i) Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Học viện, việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ và trách nhiệm giải trình của Giám đốc Học viện; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Học viện; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của Học viện về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng Học viện;

  k) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lýcó thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng Học viện; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Học viện; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Học viện;

  l) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế này.

  3. Số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên Hội đồng Học viện của Học viện công lập được quy định như sau:

  a) Số lượng thành viên Hội đồng Học viện từ 15 đến 19 người, cơ cấu bao gồm các thành viên trong và ngoài Học viện;

  b) Thành viên Hội đồng Học viện thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của Hội đồng Học viện do Chủ tịch Hội đồng Học viện phân công và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, quy chế này; tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Học viện, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình;

  c) Danh sách chủ tịch và thành viên Hội đồng Học viện được công khai trên trang thông tin điện tử của Học viện sau khi được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận.

     Quyết định thành lập Hội đồng Học viện: Xem tại đây 

     Chương trình hoạt động năm học 2020 - 2021: Xem tại đây

      Nghị quyết phiên họp thứ nhất của Hội đồng HVHKVN: Xem tại đây

     Thành viên Hội đồng Nhiệm kì 2020 – 2025

  Tran Hoai An

  PGS. TS. Trần Hoài An

  Chủ tịch HĐHV

  Email: anth@vaa.edu.vn

  Nguyen Thi Hai Hang

  TS. Nguyễn Thị Hải Hằng

  Thành viên HĐHV, Giám đốc Học viện

  Email: hangnh@vaa.edu.vn

  Nguyen Thanh Dung

  TS. Nguyễn Thanh Dũng

  Thành viên HĐHV, Phó Giám đốc Học viện

  Email: dungnt@vaa.edu.vn

  Ha Nam Khanh Giao

  PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao

  Thành viên HĐHV, Trưởng khoa Vận tải Hàng không

  Email: giaohnk@vaa.edu.vn

  Nguyen Thi Anh Thy

  ThS. Nguyễn Thị Anh Thy

  Thành viên HĐHV, Trưởng phòng Tài chính kế toán

  Email: thynta@vaa.edu.vn

  Phan Thanh Trung

  ThS. Phan Thành Trung

  Thành viên HĐHV, Trưởng khoa Cơ bản

  Email: trungpt@vaa.edu.vn

  Nguyen Thanh Tuan

  ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

  Thành viên HĐHV, Phó Trưởng phòng HCTH

  Email: tuannt@vaa.edu.vn

  Nguyen Thi Cam Le

  ThS. Nguyễn Thị Cẩm Lệ

  Thành viên HĐHV, Phó Trưởng phòng Đào tạo

  Email: lentc@vaa.edu.vn

  Le Tan Loc

  ThS. Lê Tấn Lộc

  Thành viên HĐHV, Phó trưởng khoa KTHK

  Email: loclt@vaa.edu.vn

  Hoang Thi Kim Quy

  ThS. Hoàng Thị Kim Quy

  Thành viên HĐHV, Bí thư Đoàn TNCSHCM Học viện

  Email: quyhtk@vaa.edu.vn

  Tran Minh Phuong

  TS. Trần Minh Phương

  Thành viên HĐHV

  Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải

  Email: tmphuong@mt.gov.vn

  Pham Van Hao

  ThS. Phạm Văn Hảo

  Thành viên HĐHV

  Phó Cục trưởng , Cục Hàng không Việt Nam

  Email: haopv@caa.gov.vn

  Duong Tri Thanh

  ThS. Dương Trí Thành

  Thành viên HĐHV

  Tổng giám đốc , Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

  Email: thanhduongtri@vietnamairlines.com

  Pham Viet Dung

  TS. Phạm Việt Dũng

  Thành viên HĐHV

  Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

  Email: dzungpv@gmail.com

  Nguyen Duc Vuong

  SV. Nguyễn Đức Vượng

  Thành viên HĐHV

  Ủy viên BCH Đoàn thanh niên, sinh viên khoa Vận tải Hàng không

  Email: victornguyen0803@gmail.com

   

  Bài viết liên quan

 • Hội thảo khoa học “An ninh & An toàn trong khai thác hàng không” 
  • Hội thảo khoa học “An ninh & An toàn trong khai thác hàng không” 

   Sáng ngày 03/06, tại phòng A301 - Học viện Hàng không Việt Nam, Hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ 02 năm 2023 được tổ chức bởi Khoa Khai thác Hàng không với chủ đề “An ninh & An toàn trong khai thác hàng không” nhằm mục đích tổng kết, đánh giá những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực Hàng không nói chung cũng như lĩnh vực khai thác Hàng không nói riêng.  

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: