• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019 được xét duyệt thông qua.

  • Thứ năm, 13:11 Ngày 05/09/2019
  • Căn cứ vào kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 của Hội đồng khoa học và đào tạo . Học viện có tổng cộng 09 đề tài đăng ký, trong đó có 07 đề tài được xét duyệt thông qua và 02 đề tài cần hoàn thiện hơn để đăng ký vào đợt sau. Danh sách đề tài được xét duyệt thông qua: Tại đây

    • facebook