• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam - Đổi mới và phát triển

 • Thứ tư, 15:05 Ngày 21/10/2020
 • ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

  Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam (gọi tắt là Đảng bộ Học viện) được thành lập từ năm 2006, khi đó Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Đến năm 2012, Đảng bộ Học viện trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (theo Quyết định số 185-QĐ/ĐU ngày 10/7/2012 của đảng ủy Bộ GTVT). Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện có 09 đồng chí, Ban Thường vụ có 03 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra); có 08 Chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Sinh viên, Chi bộ Khối Khoa Kinh tế, Chi bộ Khối Khoa Kỹ thuật, Chi bộ Khoa Cơ bản, Chi bộ Trung tâm, Chi bộ Tổ chức Hành chính, Chi bộ Công nghệ -Tài chính- Khảo thí, Chi bộ Đào tạo (02 Chi bộ có Chi ủy là Chi bộ Sinh viên và Chi bộ Khối Khoa Kinh tế).

  Đảng bộ Học viện không ngừng hoàn thiện cơ chế tổ chức và hoạt động, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng nội bộ, ổn định về chính trị tư tưởng.

  Cùng với sự sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Học viện, Đảng bộ Học viện cũng đã tiến hành tinh giãn tổ chức Đảng trực thuộc từ 13 Chi bộ đầu nhiệm kỳ còn 08 Chi bộ; song song đó là tích cực rà soát, bồi dưỡng để bổ sung những nhân tố ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các Chi bộ chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên duy trì nề nếp sinh hoạt của Chi bộ, ra Nghị quyết kịp thời lãnh đạo các hoạt động của Chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện có tinh thần đoàn kết thống nhất, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, vì vậy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy với đơn vị ngày càng được nâng cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của đơn vị.

  Le ket nap Dang vien Chi bo Phong HCTH

  Lễ kết nạp Đảng viên - Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp

  Đảng bộ Học viện đã tập trung lãnh đạo Học viện bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động với kết quả đạt được là đa số các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức chấp hành kỷ luật tốt, có trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn.

  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên luôn được Đảng ủy Học viện chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Sự quyết liệt triển khai các biện pháp đồng bộ trong công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của đảng ủy các cấp đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên; tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng tích cực hơn.

  Đảng bộ Học viện luôn xác định vai trò quan trọng của công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thường xuyên, liên tục tiến hành công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tự nhận xét, đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

  To chuc quan triet nghi quyet TW Dang

  Tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5  của BCH Trung ương Đảng khoá XII

  Trên tiến trình phát triển, phát huy tốt tinh thần cầu thị, nhận thức rõ nhu cầu thực tiễn nhằm tích cực đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác chỉ đạo của Đảng uỷ Học viện.

  Trong thời gian qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ chỉ đạo Học viện chú trọng phương hướng “Đổi mới toàn diện - Đẩy mạnh xã hội hóa” với nền tảng các chuyên ngành đào tạo truyền thống của hệ đại học, cao đẳng và đào tạo nghiệp vụ hàng không; không ngừng phát huy nội lực và trở thành cơ sở đào tạo, huấn luyện, bổ túc kiến thức cho đội ngũ các chuyên gia, nhà quản lý của ngành hàng không, liên tục xây dựng các chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động trong ngành Hàng không Việt Nam.

  Ngoài ra, Học viện đã rất tích cực củng cố và điều chỉnh chương trình đào tạo các cấp độ cho phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành, mở các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ hàng không mới đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành theo nhu cầu của ngành cũng như của xã hội.

  Đảng bộ Học viện xác định công tác đào tạo, huấn luyện luôn là nhiệm vụ trọng tâm, Học viện đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng và củng cố vững chắc nề nếp trong hoạt động giảng dạy, thường xuyên nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung, phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị sử dụng lao động. Động viên cán bộ, giảng viên tham gia viết giáo trình, giáo án phục vụ cho các chương trình giảng dạy hệ đại học, cao đẳng cũng như các chương trình đào tạo nghiệp vụ hàng không theo phê chuẩn của Cục Hàng không Việt Nam.

  Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo Học viện theo phát triển mô hình đào tạo đa cấp độ, có định hướng rõ ràng, tập trung xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, chủ động tích cực mở rộng các hoạt động đào tạo, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đưa mọi hoạt động của Học viện vào nề nếp có tính chuyên nghiệp.

  Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Học viện đạt kết quả tích cực.

  Tình hình chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Học viện ổn định; tình hình tư tưởng, chính trị trong người học tốt, yên tâm học tập, nghiên cứu; không có hiện tượng cán bộ, viên chức, người lao động, người học vi phạm pháp luật, tham gia tệ nạn xã hội hoặc những biểu hiện tiêu cực khác.

  Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện thường xuyên bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về thực hiện nhiệm vụ công tác trong suốt nhiệm kỳ. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng bộ và ban hành các nghị quyết, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 12, Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V của Đảng bộ Học viện. Xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trong suốt nhiệm kỳ đúng quy định.

  Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Học viện đều được đảm bảo theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, các tổ chức đoàn thể tham gia công tác theo chức năng nhiệm vụ của mình.

  Trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy nội lực, bổ sung ngoại lực nhằm xây dựng và phát triển Học viện về nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hàng không.

  Thu truong Le Tuan Anh tang hoa

  Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn (thứ 5 từ phải sang) và Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ GTVT (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Học viện Khoá VI

  Hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu, tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không, đưa công tác nghiên cứu khoa học trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của Học viện. Nghiên cứu khoa học phải là công việc thường xuyên của cán bộ, giảng viên Học viện, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; phát động các phong trào nghiên cứu khoa học với việc kết hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất trong và ngoài ngành; từng bước đầu tư và xây dựng các cơ chế khuyến khích nghiên cứu; thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn phục vụ cho nhu cầu phát triển của ngành hàng không.

  Với phương châm “TẬN TÂM - HỢP TÁC - SÁNG TẠO”, Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện thành công Chiến lược phát triển Học viện Hàng không Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030./.

  • facebook