Quickom Call Center
  • HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh (2020 - 2021)

 • Thứ hai, 09:52 Ngày 18/05/2020
 •  

            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (2020 - 2021)

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  1. Mã ngành đào tạo:

  7340101

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  3. Trình độ đào tạo:

  Đại học

  4. Thời gian đào tạo:

  4 năm

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

       Mục tiêu của chương trình dạy học cử nhân Quản trị kinh doanh là trang bị cho người tốt nghiệp:

  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh hàng không và các lĩnh vực kinh doanh khác.
  • Có khả năng thực hiện công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực quản lý, hoạt động khai thác, thương mại, dịch vụ trong ngành hàng không.
  • Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;
  • Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế;
  • Tốt nghiệp chương trình, người học có thể công tác tại các cơ sở sau đây:
  • Các bộ phận quản lý, tham mưu, nghiệp vụ của các doanh nghiệp (bao gồm cả các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Trung tâm…).. đặc biệt là trong các lĩnh vực như kế hoạch phát triển, kế hoạch thị trường, đầu tư, tài chính, nhân lực, tiếp thị và bán sản phẩm, dịch vụ thị trường…
  • Các bộ phận quản lý, tham mưu, nghiệp vụ của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành hàng không.
  • Các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, tài chính, nhân lực… cũng như các quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng không dân dụng.
  • Các bộ phận quản lý, tham mưu, nghiệp vụ của các doanh nghiệp có liên quan tới hàng không (du lịch, dịch vụ vận tải…) và các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
  • Có khả năng trở thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, điều hành trong các lĩnh vực khác trong nền kinh tế; có khả năng tự thành lập và quản lý các doanh nghiệp nói chung.
  • Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, dịch vụ… để trở thành những cán bộ nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường đại học...

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            126 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    32 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                             94 tín chỉ

                2. Chương trình: 2020 - 20212019 - 2020; 2018-2019; 2017 - 2018

                3. Bản mô tả chương trình: 2020 - 20212019 - 2020;

                4. Ma trận chuẩn đầu ra: 2020 - 2021

                5. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: 2020 - 2021

                6. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

                CHUẨN ĐẦU RA
                Kiến thức

  Kiến thức chung

  • Sinh viên được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành để có thể nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội. Từ đó có khả năng vận dụng và hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
  • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ, đồng thời có khả năng vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội tự nhiên vào phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
  • Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

         Kiến thức cơ sở ngành và ngành

  • Có kiến thức cơ bản về LUẬT KINH TẾ, KINH TẾ HỌC, có thể áp dụng thành thạo phục vụ cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp,… trong quá trình giải quyết, phát triển các vấn đề liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo.

  • Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức cơ bản về TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM, THỐNG KÊ, PPNC …có thể áp dụng thành thạo phục vụ cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp,… trong quá trình giải quyết, phát triển các vấn đề liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo.

  • Có kiến thức rộng và tổng quan về QUẢN TRỊ, có khả năng liên kết kiến thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

  • Có kiến thức rộng và tổng quan về KINH DOANH, có khả năng liên kết kiến thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

         Kiến thức chuyên ngành

  • Có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD, gồm: Quản trị Marketing, quản trị rủi ro, Quản trị bán hàng, lập và phân tích dự án đầu tư để có thể định hướng nghiên cứu chuyên sâu về ngành đào tạo, khả năng thích ứng cao trong việc chuyển đổi ngành đào tạo sau này.
  • Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về ngành QTKD, gồm: Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng...trong quản lý và kinh doanh.
  • Hiểu, áp dụng và có khả năng phân tích các hoạt động kinh tế - thương mại... để vận dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của đơn vị.

     Kỹ năng

       Kỹ năng cứng

  • Có kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và ra quyết định các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Có khả năng thực hành triển khai các công việc cụ thể trong các hoạt động  quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Có khả năng sử dụng những kiến thức đã học để tiếp cận xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề cụ thể và thực tiễn trong hoạt động khai thác và kinh tế - thương mại.

        Kỹ năng mềm

  • Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng và quan hệ khách hàng trong hoạt động của doanh nghiệp.

  • Có khả năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý công việc và kỹ năng lãnh đạo có hiệu quả.

  • Có kỹ năng xin việc và phỏng vấn xin việc, thuyết trình, chăm sóc khách hàng.

  • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh, thương mại...

  • Có khả năng sử dụng tin học văn phòng (word, excell, powerpoint) với trình độ tối thiểu tương ứng trình độ B; biết sử dụng được một số phần mềm phân tích và quản lý để phân tích các dữ liệu trong hoạt động nghiên cứu kinh doanh như SPSS, EVIEW…

        Thái độ

       Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

       Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật: Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.

       Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

  • Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ;
  • Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân;
  • Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
  • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.
       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY
  Ha Nam Khanh Giao

  PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao

  Môn giảng dạy: Quản trị dự án, Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Nguyen Thi Hai Hang

  TS. Nguyễn Thị Hải Hằng

  Môn giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Chứng chỉ và cấp phép hoạt động hàng không

  Nguyen Manh Tuan

  TS. Nguyễn Mạnh Tuân

  Môn giảng dạy: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Phân tích hoạt động kinh doanh

  Nguyen Thi Anh Thy

  TS. Lê Ngô Ngọc Thu

  Môn giảng dạy: Quản trị sản xuất và điều hành, Quản trị chiến lược, Tổng quan hàng không dân dụng

  Tran Vi

  TS. Trần Vĩ

  Môn giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quản trị dự án

  Nguyen Thu Hang

  TS. Nguyễn Thu Hằng

  Môn giảng dạy: Quản trị logistics, Nguyên lý kế toán

  Vu Le Huong

  TS. Vũ Lê Hương

  Môn giảng dạy: Thanh toán quốc tế, Kỹ năng mềm 

  Bui Nhat Vuong

  TS. Bùi Nhất Vương

  Môn giảng dạy: Quản trị học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quản trị chiến lược

  Nguyen Van Du

  TS. Nguyễn Văn Dư

  Môn giảng dạy: Quản trị dự án, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Hệ thống thông tin quản lý

  Ao Thu Hoai

  TS. Ao Thu Hoài

  Môn giảng dạy: Đạo đức kinh doanh, Nghệ thuật Lãnh đạo, Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tran Thi Thanh Thu

  TS. Phạm Xuân Thu

  Môn giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Ao Thu Hoai

  TS. Võ Tấn Phong

  Môn giảng dạy: Quản trị chiến lược, Quản trị dự án

  Nguyen Thi Thu Huong

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

  Môn giảng dạy: Quản trị doanh thu, Giấy tờ du lịch

  Nguyen Mai Duy

  ThS. Nguyễn Mai Duy

  Môn giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chất lượng, Quản trị chiến lược, Tổng quan hàng không dân dụng

  Tran Dieu Hang

  ThS. Trần Diệu Hằng

  Môn giảng dạy: Marketing căn bản, Văn hóa doanh nghiệp

  Do Uyen Tam

  ThS. Đỗ Uyên Tâm

  Môn giảng dạy: Nguyên lý thống kê doanh, Kinh tế lượng

  Hoang Thi Kim Thoa

  ThS. Hoàng Thị Kim Thoa

  Môn giảng dạy: Marketing hàng không, kinh tế vận tải hàng không

  Hoang Thi Kim Quy

  ThS. Hoàng Thị Kim Quy

  Môn giảng dạy: Marketing căn bản, An toàn hàng không, Quản trị hãng hàng không

  Le Thi Chau Kha

  ThS. Lê Thị Châu Kha

  Môn giảng dạy: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

  Nguyen Tran Thanh Thuan

  ThS. Nguyễn Trần Thanh Thuần

  Môn giảng dạy: Bảo hiểm hàng không, Quản trị Logistics, Vận tải hàng hóa hàng không, Tổng quan hàng không dân dụng

  Nguyen Thi Lan Phuong

  ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

  Môn giảng dạy: An toàn hàng không, Quy hoạch cảng hàng không, Cơ sở hạ tầng cảng hàng không

  Doan Quang Dong

  ThS. Đoàn Quang Đồng

  Môn giảng dạy: Nghiệp vụ lễ tân, Quản trị nhà hàng – khách sạn

  Nguyen Nam Thanh

  ThS. Nguyễn Nam Thanh

  Môn giảng dạy: Quản trị doanh thu hàng không, Tối ưu hóa khai thác và lập kế hoạch

  Nguyen Thi Vinh Hang

  ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hằng

  Môn giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học

  Doan Thi Kim Thanh

  ThS. Đoàn Thị Kim Thanh

  Môn giảng dạy: Thanh toán quốc tế, Kỹ năng mềm

  Pham Huu Ha

  ThS. Phạm Hữu Hà

  Môn giảng dạy: Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị tài chính, Quản trị rủi ro

  Ngo Thi Thanh Huyen

  ThS. Ngô Thị Thanh Huyền

  Môn giảng dạy: Quản trị hãng hàng không, Marketing căn bản

  Nguyen Le Huyen

  ThS. Nguyễn Lê Huyền

  Môn giảng dạy: Hàng hóa nguy hiểm

  Nguyen Thi Thanh Huyen

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Môn giảng dạy: Phục vụ hành lý, Phục vụ hành lý đặc biệt

  Nguyen Thi Kim Ngan

  ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Môn giảng dạy: Tổng quan du lịch

  Phan Thanh Trung

  ThS. Phan Thành Trung

  Môn giảng dạy: Quản trị nhân lực, Chứng chỉ cấp phép và hoạt động hàng không

  Nguyen Thi Cam Le

   

  ThS. Nguyễn Thị Cẩm Lệ

  Môn giảng dạy: Quản trị tài chính, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Phân tích hoạt động kinh doanh

  Nguyen Thi Anh Thy

  ThS. Nguyễn Thị Anh Thy

  Môn giảng dạy: Nguyên lý kế toán, quản trị tài chính, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Kế toán dịch vụ du lịch

  Pham Thanh Huong

  ThS. Phạm Thanh Hương

  Môn giảng dạy: Quan hệ khách hàng, Văn hóa doanh nghiệp

  Nguyen Thi Ngọc Huyen

  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

  Môn giảng dạy: Marketing hàng không, Nguyên lý thống kê kinh doanh

  Nguyen Duy Tan

  ThS. Nguyễn Duy Tân

  Môn giảng dạy: Quản trị học

  Nguyen Duy Tan

  ThS. Lê Thành Trung

  Môn giảng dạy: Kinh tế vi mô

  Nguyen Duy Tan

  ThS. Bùi Vũ Lương

  Môn giảng dạy: Quản trị hãng lữ hành

  Tran Thi Thanh Thu

  ThS. Trần Thị Thanh Thu

  Môn giảng dạy: Quản trị tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh

  Le Thi Hanh An

  ThS. Lê Thị Hạnh An

  Môn giảng dạy: Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị nhân sự

  Tran Quang Canh

  ThS. Trần Quang Cảnh

  Môn giảng dạy: Quản tri học, Quản trị chiến lược, Văn hóa doanh nghiệp

  Nguyen Thi Tuy Lan

  ThS. Nguyễn Thị Túy Lan

  Môn giảng dạy: Quản trị chiến lược

  Lam Ngoc Diep

  ThS. Lâm Ngọc Diệp

  Môn giảng dạy: Nghiên cứu thị trường

  Tran Le Phuc Thinh

  ThS. Trần Lê Phúc Thịnh

  Môn giảng dạy: Thương mại điện tử

  Duong Bao Trung

  ThS. Dương Bảo Trung

  Môn giảng dạy: Giám sát khách sạn

  Duong Bao Trung

  Nguyễn Phú Phương Trang

  Môn giảng dạy: Phục vụ hành lý đặc biệt

   

  • facebook