• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH (2021-2022)

 • Thứ tư, 14:14 Ngày 03/03/2021
 •  

            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (2021 - 2022)

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Anh

  1. Mã ngành đào tạo:

  7220201

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Anh

  3. Trình độ đào tạo:

  Đại học

  4. Thời gian đào tạo:

  4 năm

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ tiếng Anh cho toàn xã hội nói chung và cho ngành Hàng Không nói riêng.

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            128 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    25 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                            76 tín chỉ

                  - Kiến thức chuyên ngành:                                             15 tín chỉ

                  - Tốt nghiệp:                                                                     12 tín chỉ

                2. Chương trình: 2021 - 2022

                3. Ma trận chuẩn đầu ra: 2021 - 2022

                4. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: 2021 - 2022

                5. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

                CHUẨN ĐẦU RA
                Kiến thức

  Vận dụng kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ngôn ngữ Anh

  Tổng hợp kiến thức lý thuyết của ngôn ngữ Anh (ngữ âm, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa) làm nền tảng phát triển kỹ năng thực hành tiếng và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ

  Phân tích, đối chiếu kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa - xã hội giữa Anh, Mỹ, Việt Nam và vận dụng vào các tình huống giao tiếp xuyên văn hóa, đặc biệt trong công tác biên phiên dịch

  Xây dựng kiến thức nền tảng về lý luận và phương pháp dịch thuật để làm việc với tư cách là biên, phiên dịch viên, nhân viên giao dịch quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước

  Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

  Áp dụng các kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

  Áp dụng kiến thức về giáo dục pháp luật và quốc phòng an ninh

  Áp dụng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn bổ trợ cho học tập và công tác liên quan đến ngôn ngữ Anh

  Sử dụng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

  Sử dụng kiến thức tin học văn phòng thiết yếu trong học tập và công việc

  Sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh

  Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong học tập, nghiên cứu và các lĩnh vực công việc sử dụng ngôn ngữ Anh

  Khái quát kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành tiếng Anh để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn

  Phát triển nguyên tắc, phương pháp và quy trình để rèn luyện, trau dồi các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giao tiếp xã hội và công sở

  Tổng hợp kiến thức nền tảng về phương pháp dạy tiếng Anh, soạn giáo án, quy trình bài giảng và phương pháp kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh

  Tổng hợp kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn sử dụng ngôn ngữ Anh

  Áp dụng hệ thống thuật ngữ tiếng Anh thuộc các lĩnh vực kinh tế, thương mại

  Tổng hợp kiến thức chuyên ngành về quản trị nguồn nhân lực, tiếp thị, và các hoạt động nghiệp vụ kinh tế, thương mại, giáo dục cho định hướng nghề nghiệp như: giảng dạy tiếng Anh, biên dịch và phiên dịch, thư ký văn phòng, kinh doanh thương mại, quan hệ công chúng, nghiệp vụ du lịch

  Phân tích, giải quyết các tình huống công việc mô phỏng thực tế dựa trên kiến thức về ngôn ngữ và chuyên ngành

     Kỹ năng

  Kết hợp kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp

  Kết hợp các kỹ năng ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan đến biên, phiên dịch trong công việc

  Kết hợp các kiến thức lý thuyết tiếng và thực hành tiếng để lý giải các hiện tượng ngôn ngữ trong nghiên cứu

  Giải quyết các vấn đề liên quan đến marketing, nhân sự, giao dịch mua - bán dựa trên kiến thức thương mại được trang bị

  Thực hiện thành thạo kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác

  Thiết kế chương trình quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng bằng tiếng Anh

  Soạn ra kế hoạch phát triển nghề nghiệp tương lai liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ và thương mại

  Kết hợp các kiến thức ngôn ngữ, kiến thức văn hoá và kiến thức thương mại cho công việc tương lai

  Phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi

  Thích ứng với môi trường làm việc đa văn hoá, liên văn hoá

  Hình thành phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành và liên ngành

  Phát triển kỹ năng tranh luận, hùng biện, phản biện trong lĩnh vực ngôn ngữ

  Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

  Giải quyết các mâu thuẫn trong làm việc nhóm

  Tạo nên chương trình hành động hiệu quả, có chất lượng trong làm việc nhóm

  Hình thành kỹ năng lắng nghe và phát biểu ý kiến trong làm việc nhóm

  Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp

  Hình thành kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua các môn học thực hành tiếng

  Kết hợp các kỹ năng giao tiếp, kiến thức thương mại, kiến thức ngôn ngữ để giải quyết nhiệm vụ liên quan đến công việc

  Tự động điều chỉnh cách thức giao tiếp phù hợp với môi trường liên văn hoá, đa văn hoá

  Sử dụng thành thạo  ngoại ngữ 2 theo bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

  Kết hợp các kỹ năng của ngôn ngữ 2 trong giao tiếp thường ngày

  Hình thành phương pháp học ngôn ngữ 2 cho việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ 2 về sau

  Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc có sử dụng ngôn ngữ 2

        Thái độ

  Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

  Đề xuất ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện ý tưởng độc lập có trách nhiệm và hiệu quả

  Đề xuất ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện ý tưởng cùng với nhóm làm việc hoặc công tác một cách có trách nhiệm và hiệu quả

  Xây dựng chiến lược phát triển cho cá nhân và tập thể

  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định

  Hướng dẫn và chỉ dẫn cho người khác các quy trình thủ tục công việc

  Giám sát công việc của người khác khi được giao

  Giám sát công việc của tập thể khác khi được giao

  Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân

  Hoạch định các nội dung công việc chuyên môn một cách khoa học

  Đánh giá các nội dung công việc chuyên môn một cách chính xác

  Thuyết phục và bảo vệ quan điểm cá nhân liên quan đến công tác chuyên môn

  Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động

  Lập kế hoạch chi tiết cho công việc chuyên môn có liên quan đến việc sử dụng nhiều nguồn lực trong cơ quan, đơn vị

  Phối hợp, điều phối nhiều nguồn lực trong cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc được giao

  Đánh giá và cải thiện các hoạt động liên quan đến công việc liên quan đến việc huy động nhiều nguồn lực khác nhau trong cơ quan, đơn vị

       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Lam Thanh Nam

  TS. Lâm Thành Nam

  Môn giảng dạy: Listening-Speaking skills, Semantics, Syntax, Translation, English for Business Communication

  Nguyen Kim Loan

   

  TS. Nguyễn Kim Loan

  Môn giảng dạy: Listening, Morphology, English for Logistics, English for Business Communication, English for Aviation Communication

  Tran Pham Minh Duc

   

  ThS. Trần Phạm Minh  Đức

  Môn giảng dạy: Listening, Speaking, Reading, Writing, English for Tourism, English for hotel and restaurant services, English for International tourism

  Vu Thi Minh Khiem

  ThS. Vũ Thị Minh Khiêm

  Môn giảng dạy: English for Logistics, English for Aviation communication 1&2, General English for Aviation

  Pham Thi Mai Phuong

   

  ThS. Phạm Thị Mai Phương

  Môn giảng dạy: Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammar, English for Tourism and Hospitality, Aviation English for airport security personnel

  Nguyen Thi Thanh Huong

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

  Môn giảng dạy: Listening, Speaking, English for hotel and restaurant services

  Phan Thi Anh Nga

  ThS. Phan Thị Anh Nga

  Môn giảng dạy: Listening,, English for Logistics, Business English, English for hotel and restaurant services

  Nguyen Ngoc Minh Thu

  ThS. Nguyễn Ngọc Minh Thư

  Môn giảng dạy: Listening, Speaking, Reading, Pronunciation, Phonetics and Phonology, Semantics, Business English

  Nguyen Hanh Minh

  ThS. Nguyễn Hạnh Minh

  Môn giảng dạy: Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammar, Pronunciation, Business English

  Nguyen Hoang Mai Dung

   

  ThS. Nguyễn Hoàng Mai Dung

  Môn giảng dạy: Listening, Speaking, Reading, Writing, Business English, Commercial correspondence

   

  • facebook