• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Thông báo cập nhật văn bản quy phạm pháp luật

  • Thứ hai, 10:01 Ngày 31/08/2015
  • Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng thông báo v/v cập nhật văn bản mới theo yêu cầu của Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Giao thông Vân tải.

    Đối tượng: Các trường thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

    Danh sách văn bản cập nhật vui lòng xem công văn đính kèm (tại đây)

    • facebook