• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Kê khai tài sản thu nhập

 • Chủ nhật, 09:08 Ngày 19/07/2015
 • Căn cứ kết luận của Đoàn kiểm tra Ban cán sự Đảng Bộ giao thông vận tải về đôn đốc và kiểm tra về công tác phòng chống lãng phí, tham nhũng ngày 04/6/2015.

  Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-HVHKVN ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam về danh sách đối tượng thuộc Học viện Hàng không việt Nam có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2014.

  Phòng Tổ chức cán bộ & Quản lý sinh viên đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam quán triệt và đôn đốc các cá nhân có tên trong Quyết định 132/QĐ-HVHKVN thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian để Học viện Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ giao thông vận tải.

  1. Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập cá nhân từ ngày 01/1/2014 đến 30/11/2014.
  2. Thời gian hoàn thành bản kê khai tài sản, thu nhập từ ngày 15/6/2015 đến 16h00’ ngày 30/6/2015.
  3. Người tiếp nhận bản kê khai tài sản: ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Cán sự phòng TCCB&QLSV.
  4. Bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân nộp về quản lý hồ sơ cán bộ tại Học viện Hàng không Việt Nam phải được đánh máy. (lưu ý bản mềm cá nhân lưu lại thực hiện kê khai bổ sung hàng năm)
  5. Nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện đúng theo mẫu được gửi đính kèm qua egov và trên website Học viện. (người kê khai cần nghiên cứu kỹ phụ lục III hướng dẫn Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ).
  • facebook