• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Hướng dẫn xét danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” năm học 2014 – 2015

 • Thứ hai, 09:03 Ngày 07/03/2016
 •  

  HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

  BCH HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN

  Số: 0116/HD-HSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

   

  HƯỚNG DẪN

  XÉT DANH HIỆU ”SINH VIÊN HÀNG KHÔNG 5 TỐT”

  NĂM HỌC 2014-2015

   

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam lần III, nhiệm kỳ 2015 – 2018, về việc triển khai Phong trào “Sinh viên Hàng không 5 tốt”, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hàng không Việt Nam hướng dẫn bình chọn danh hiệu Sinh viên Hàng không 5 tốt năm học 2014 – 2015, với các nội dung cụ thể sau:

   

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, DANH HIỆU:
  2. Mục đích:

  – Hướng đến kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Học viện Hàng không Việt Nam, hưởng ứng chủ đề năm học “Sinh viên Hàng không chủ động hội nhập’’

  – Tạo điều kiện, môi trường, động lực cũng như hỗ trợ cho sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; rèn luyên thể chất, thể thao; cũng như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực chủ động hội nhập quốc tế; trang bị hành trang cho con đường lập thân lập nghiệp, tạo công danh; đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

  1. Yêu cầu:

  – Phong trào “Sinh viên Hàng không 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong Hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Hội, trên cơ sở kế thừa kết quả của các cuộc vận động “Sinh viên Hàng không 5 tốt” những năm vừa qua. Phong trào không những phải đi vào chiều sâu mà còn phải được nhân ra chiều rộng, phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.

  – 100% Liên chi hội Sinh viên các Khoa triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên Hàng không 5 tốt”có giải pháp đôn đốc, bám sát kiểm tra, hỗ trợ để Hội viên, sinh viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào “Sinh viên Hàng không 5 tốt”. 

  – Các hoạt động bình chọn “Sinh viên Hàng không 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ chi hội, cấp khoa đến cấp Hội sinh viên Học viện.

  – Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.

  – Tổ chức đêm tuyên dương thực sự đêm hội của “Sinh viên Hàng không 5 tốt” – trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm.

  – Chỉ khi Sinh viên đạt Danh hiệu cấp Khoa, các Khoa có thể tiếp tục xét cấp Học viên của sinh viên đó.

  1. Đối tượng: Sinh viên, Hội viên Hội sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam.
  2. Danh hiệu:

  – Cá nhân: Sinh viên 5 tốt cấp Khoa, Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Học viện.

  – Tập thể: Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Khoa, Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Học viện.

  1. NỘI DUNG BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN HÀNG KHÔNG 5 TỐT”

  2.1. ĐẠO ĐỨC TỐT

  2.1.1. Tiêu chuẩn cấp khoa:

  – Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

  – Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng.

  – Điểm rèn luyện đạt từ 75 điểm trở lên(trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên).

  2.1.2. Tiêu chuẩn cấp học viện:

  1. Tiêu chuẩn bắt buộc: bao gồm tiêu chuẩn cấp Khoa và

  – Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên).

  1. Tiêu chuẩn khác:

   

  Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

  – Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tư tưởng, tuần sinh hoạt công dân đầu năm.

  – Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp Học viện trở lên.

  – Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp Học viện trở lên.

  – Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  – Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

  2.2. HỌC TẬP TỐT

  2.2.1. Tiêu chuẩn cấp khoa:

  a.Tiêu chuẩn bắt buộc:

  – Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không gian lận trong thi cử, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.

  – Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt:

  + Khoa Không lưu, Vận tải: từ 7.0 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc      từ 2.7/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).

  + Khoa Điện tử: từ 2.5/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).

  b.Tiêu chuẩn ưu tiên:

  Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

  – Có đề tài nghiên cứu khoa học (tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài hoặc đồng tác giả của đề tài hoặc thành viên nhóm nghiên cứu đề tài) trong năm học được hội đồng khoa học cấp Học viện nghiệm thu đánh giá từ 8,0 điểm trở lên hoặc đạt giải cấp Học viện trở lên (đối với các trường Đại học, Học viện); được hội đồng khoa học cấp khoa nghiệm thu đánh giá từ 8,0 điểm trở lên hoặc đạt giải cấp khoa trở lên (đối với các trường Cao đẳng).

  – Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp.

  2.2.2. Tiêu chuẩn cấp học viện:

  1. Tiêu chuẩn bắt buộc: bao gồm tiêu chuẩn cấp Khoa và

  – Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 7.5 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc từ2.8/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ), không rớt môn.

  1. Tiêu chuẩn ưu tiên:

  Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

  – Có đề tài nghiên cứu khoa học (tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài hoặc đồng tác giả của đề tài hoặc thành viên nhóm nghiên cứu đề tài) trong năm học được hội đồng khoa học cấp Học viện nghiệm thu đánh giá từ 8,0 điểm trở lên hoặc đạt giải cấp Học viện trở lên (đối với các trường Đại học, Học viện); được hội đồng khoa học cấp khoa nghiệm thu đánh giá từ 8,0 điểm trở lên hoặc đạt giải cấp khoa trở lên (đối với các trường Cao đẳng).

  – Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka hoặc tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp thành phố và trung ương.

  – Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp Học viện trở lên.

  – Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đạt các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

  – Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

  – Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp thành phố trở lên.

  – Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, học viện, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

  – Đối với sinh viên khối ngành năng khiếu (thể dục thể thao, nghệ thuật) phải có thành tích nổi bật trong các cuộc thi cấp thành, toàn quốc, khu vực trở lên hoặc có tác phẩm tham gia triển lãm chuyên ngành, triển lãm cấp thành trở lên.

   

  2.3. THỂ LỰC TỐT

  2.3.1. Tiêu chuẩn cấp khoa:

  – Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”, “Sinh viên khỏe” từ cấp Học viện trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục – Thể thao ban hành).

  – Hoàn thành môn giáo dục thể chất năm học 2014 – 2015. (Đối với sinh viên năm 4, xét năm học trước đó).

  – Ưu tiên là thành viên đội tuyển thi đấu các môn thể thao.

  * Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

  2.3.2. Tiêu chuẩn cấp Học viện:

  1. Tiêu chuẩn bắt buộc: bao gồm tiêu chuẩn cấp Khoa và

  – Hoàn thành môn giáo dục thể chất năm học 2014 – 2015 đạt loại Khá trở lên (trung bình học kỳ I hoặc II). Đối với sinh viên đã hoàn thành môn giáo dục thể chất, xét năm học trước đó.

  1. Tiêu chuẩn ưu tiên

  Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

  – Đạt thành tích cao trong các hội thao từ cấp Học viện trở lên (Giải 1, giải 2, giải 3, khuyến khích hoặc tương đương).

  – Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao cấp Thành phố, cấp Quốc gia, khu vực và quốc tế.

  * Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

  2.4 TÌNH NGUYỆN TỐT:
  2.4.1 Tiêu chuẩn cấp khoa:

  Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

  – Được khen thưởng từ cấp Khoa trở lên về hoạt động tình nguyện.

  – Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện hoặc chương trình cấp khoa trở lên.

  – Là thành viên Câu lạc bộ – đội – nhóm (có giấy xác nhận của CLB – Đội – Nhóm tham gia trong năm học 2014 – 2015).

  – Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 03 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 01 ngày thứ bảy tình nguyện, 01 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).

  2.4.2 Tiêu chuẩn cấp học viện

  1. Tiêu chuẩn bắt buộc:

  – Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịchchương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi hoặc 1 chương trình tình nguyện cấp Học viện, cấp Thành, cấp Quốc gia, quốc tế trở lên (có giấy chứng nhận trong khoảng thời gian quy định xét).

  1. Tiêu chuẩn ưu tiên:

  – Được khen thưởng từ cấp Học viện trở lên về hoạt động tình nguyện.

  2.5 HỘI NHẬP TỐT

  2.5.1 Tiêu chuẩn cấp khoa:

  1. Về ngoại ngữ:

  – Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảng quy đổi đính kèm).

  + Đối với sinh viên hiện tại học năm 2: 350 Toiec trở lên.

  + Đối với sinh viên hiện tại học năm 3: 450 Toiec trở lên.

  + Đối với sinh viên hiện tại học năm 4: 550 Toiec trở lên.

  – Hoàn thành môn Tiếng anh năm học 2014 – 2015 từ 6.5/10 trở lên (học kỳ I hoặc 2)

  1. Về kỹ năng:

  Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

  – Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội.

  – Được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên từ cấp Học viện trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015.

  – Tham gia tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cấp Học viện hoặc tham gia chương trình rèn luyện kỹ năng của CLB – Đội – Nhóm (có xác nhận của Hội Sinh viên).

  c.Về hoạt động hội nhập: (Khuyến khích khi xét bình chọn).

  – Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

  – Tham gia và đạt giải ba trở lên các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ (được hiểu là cuộc thi tìm hiểu ngoại ngữ hoặc cuộc thi sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp Học viện trở lên.

  2.5.2 Tiêu chuẩn cấp học viện

  1. Về ngoại ngữ: bao gồm tiêu chuẩn cấp Khoa và

  – Hoàn thành môn Tiếng anh năm học 2014 – 2015 từ 7.5/10 trở lên (học kỳ I hoặc II).

  1. Về kỹ năng:

  Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

  – Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội (có giấy chứng nhận).

  – Được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên từ cấp Học viện trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015.

  – Tham gia tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cấp Học viện trở lên.

  – Tham gia chương trình rèn luyện kỹ năng của CLB – Đội – Nhóm (quy mô cấp Học viện trở lên).

  c.. Về hoạt động hội nhập: (Khuyến khích khi xét bình chọn).

  – Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

  – Tham gia và đạt giải ba trở lên các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ (được hiểu là cuộc thi tìm hiểu ngoại ngữ hoặc cuộc thi sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp Học viện trở lên.

   

  Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

  – Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).

  – Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

  – Tham gia và đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

  Lưu ý: Đối với tiêu chí Hội nhập và Thể lực, Hội Sinh viên sẽ tổ chức kiểm tra cho sinh viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ và tiêu chuẩn Thanh niên khỏe.

  III. NỘI DUNG BÌNH CHỌN DANH HIỆU ”TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT” cấp Học viện:

  Đối với tập thể Chi Hội:

  + Có 100% sinh viên đăng kí phấn đấu tham gia phong trào.

  + Có ít nhất 50% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa.

  + Có ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện.

  + Không có sinh viên vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

  – Đối với tập thể Khoa :

  + Có 100% sinh viên đăng kí phấn đấu tham gia phong trào.

  + Có ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện.

  + Có giải pháp hỗ trợ các Chi Hội trực thuộc trong thực hiện phong trào.

  + Không có sinh viên vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

  1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN HÀNG KHÔNG 5 TỐT”:

  1.Phương pháp đánh giá, xét chọn

  – Hội Sinh viên học viện căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chuẩn “Sinh viên Hàng không 5 tốt”; công nhận danh hiệu “Sinh viên Hàng không5 tốt” đối với các tập thể, sinh viên đăng kí, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.

  – Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên Hàng không 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

  + Cấp Khoa: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Học viện, Đại diện văn phòng Hội Sinh viên, Thường trực BCH Đoàn Khoa, Thư ký Đoàn khoa.

  + Cấp Học viện: Thường trực BCH Đoàn Học viện, Thường trực Hội Sinh viên, Chánh văn phòng Hội Sinh viên, Đại diện các khoa.

  Bài viết liên quan

 • Đổi mới phương thức hoạt động đoàn thanh niên ngành GTVT
  • Đổi mới phương thức hoạt động đoàn thanh niên ngành GTVT

   Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng trong Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Phó Bí thư thường trực đoàn thanh niên Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị Chiều 18/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT tổa chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Phó Bí thư thường trực đánh giá Đoàn thanh niên Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2016 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị. Trong đó, các hoạt động đã có nhiều đổi mới, lôi cuốn, hấp dẫn đã kết hợp các hoạt động thành chuỗi các sự kiện tạo tính lan tỏa, đã liên kết, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và gắn kết giữa các đơn vị. "Công tác đoàn dần đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị phục vụ trực tiếp cho đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ của bản thân với các phong trào như cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, các hoạt động tuyên truyền ATGT, nâng cao chất lượng, tiến độ các công trình dự án, công tác nghiên cứu khoa học-môi trường đến các công tác từ thiện xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được triển khai tốt", đồng chí Nguyễn Thành Tưởng cho biết. Toàn cảnh Hội nghị. Đoàn Bộ GTVT tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, nguời nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Bộ đã phát động phong trào Hiến máu nhân đạo với chủ đề Vì nạn nhân TNGT, một số cơ sở chủ động tổ chức tại đơn vị. Sau chương trình đã thu đuợc gần 19.000 đơn vị máu với sự tham gia của 4000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Đây là hoạt động điểm nhấn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của toàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Ngành. Có thể thấy rằng trong năm qua, công tác Đoàn đã có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn đặc biệt từ sau Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Bộ được ban hành. Các hoạt động, phong trào đã được tổ chức bài bản thông qua chương trình, kế hoạch, ký cam kết, đăng ký thực hiện và có sự chứng kiến, ghi nhận của lãnh đạo đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Cán bộ Đoàn các cấp cơ sở chưa phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, còn ỉ lại cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động. Việc triển khai hoạt động tại các đơn vị còn lúng túng, chưa vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện đơn vị, không chủ động đề xuất, báo cáo hoạt động theo quy định… Đồng chí Trần Hữu Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc.   Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Phó Bí thư thường trực đoàn thanh niên Bộ GTVT tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động đoàn Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT yêu cầu mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi tổ chức đoàn và từng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng phát động, các Nghị quyết của Đảng Bộ đã ban hành. Mỗi đoàn viên thanh niên, cán bộ tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Từng cấp bộ đoàn, từng chi đoàn ngành GTVT tự tổ chức đổi mới hoạt động, đổi mới phương thức hoạt động để hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức đoàn, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Các đơn vị đoàn tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đoàn các cấp, chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến nhân sự và đặc biệt là có chuyển biến tích cực trước, trong và sau Đại hội; tổ chức thắng lợi Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản GTVT lần thứ 5 đồng thời tạo chuyển mới rõ nét, có hiệu quả các hoạt động, phong trào đoàn thanh niên trong năm 2017. Các đơn vị phải công khai việc tổ chức các hoạt động đoàn, quản lý chặt chẽ và nâng cao trình độ, công tác đoàn. Và cuối cùng là các đồng chí phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Thay mặt cho Đoàn khối đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thanh niên Đoàn GTVT đã đạt được trong năm qua. Đồng chí chỉ rõ đoàn thanh niên GTVT cần cụ thể hơn những tồn tại, hạn chế để có được giải pháp khắc phục. Đồng thời, Phó Bí thư còn yêu cầu Đoàn thanh niên GTVT sớm xây dựng dự thảo, văn kiện cho Đại hội đoàn sắp tới và chuyển dự thảo cho các cơ sở đoàn trực thuộc, các đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến và yêu cầu quan tâm hơn nữa đến từng đoàn viên thanh niên về mọi mặt.  Tại Hội nghị, 35 tập thể và 79 các nhân đã đuợc trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn năm 2016.  (Theo Tạp chí GTVT)  

  TOP