• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Hướng dẫn đăng ký các nhiệm vụ KH&CN năm 2018-2019

 • Thứ sáu, 07:41 Ngày 17/11/2017
 • THÔNG BÁO

  V/v Hướng dẫn đăng ký các nhiệm vụ KH&CN năm 2018-2019

      

  Kính gửi: Các Phòng /Khoa/TT trực thuộc Học viện Hàng Không VN

   

  Căn cứ vào kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm của Học viện Hàng không Việt Nam. Phòng KHCN thông báo các Phòng, Khoa, Trung tâm đăng ký các nhiệm vụ KH&CN năm 2018-2019 như sau:

  1.     Công tác NCKH:

  +   Đăng ký đề tài KH&CN cấp Nhà Nước năm 2019.

  +   Đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ GTVT năm 2019.

  +   Đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2018.

  +   Đăng ký đề tài KH&CN sinh viên năm 2018.

   Lưu ý: Khi xây dựng thuyết minh đề cương nhiệm vụ KH&CN cần làm rõ: “Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng kết quả đó phải được xác định cụ thể trong thuyết minh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ” (Trích trong văn bản chỉ đạo số 13997/BGTVT-KHCN ngày 21/10/2015 của Bộ GTVT).

  Hồ sơ đăng ký gồm có:

  +   Đăng ký NCKH

  +   Đề cương NCKH

  +   Lý lịch khoa học (đối với giảng viên giáo viên)

     Các Thầy/Cô, Sinh viên vui lòng tải biểu mẫu đăng ký theo mẫu tương ứng từng cấp đăng ký tại trang web www.vaa.edu.vn => Phòng ban =>Khoa học Công nghệ.

  2.     Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu:

  Đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu năm 2017. Thầy/Cô xem hướng dẫn chi tiết tại quyết định số 447/QĐ –HVHK ngày10/06/2016 của Giám đốc học viện và tải biểu mẫu tại www.vaa.edu.vn => Phòng ban =>Khoa học Công nghệ.

  Các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai thông báo và nhận đăng ký của giảng viên, giáo viên, sinh viên trình lên lãnh đạo Phòng, Khoa/TT thông qua và gửi về Phòng KHCN để tổng hợp.

  Thời gian đề xuất các nhiệm vụ KH&CN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/01/2018,  Hồ sơ  gửi về Phòng KHCN tổng hợp và báo cáo Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện  xét chọn các nhiệm vụ KH&CN năm 2018-2019.

  Trân trọng thông báo./.

   Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ & môi trường chi tiết tại đây

   
  • facebook