• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu trung tâm tư vấn và dịch vụ hàng không

 • Chủ nhật, 10:43 Ngày 26/07/2015
 • 1.Giới thiệu

  Trung tâm dịch vụ và tư vấn Hàng không là tổ chức trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Ngành Hàng không nói riêng và cho xã hội nói chung.

  2.Nhiệm vụ

  • Trung tâm là đơn vị đại diện cho Học viện tiến hành đàm phán với các cá nhân, doanh nghiệp về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo sơ cấp, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo chương trình xã hội hóa giáo dục (trừ các khóa học theo chỉ tiêu được giao các hệ đào tạo từ trung cấp trở lên)
  • Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo theo đúng chức năng nhiệm vụ, nội dung khóa học và các quy định của Nhà nước về bằng cấp chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng dạy, chứng chỉ, kinh phí, … trình Giám đốc học viện phê duyệt.
  • Thực hiện quản lý tổ chức, biên chế; tài sản, nguồn vốn được giao, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức người lao động thuộc Trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Học viện Hàng không Việt nam.
  • Trung tâm được cung cấp các dịch vụ có thu, bao gồm: tư vấn pháp luật về ứng dụng công nghệ liên quan đến ngành Hàng không; tư vấn trong các giai đoạn của quá trình đầu tư ứng dụng và phát triển liên quan đến ngành Hàng không; tư vấn lập dự toán chi phí, lập định mức, đơn giá, xác định giá trị các sản phẩm, dịch vụ Hàng không; dịch vụ đào tạo, phát triển nghiệp vụ và tư vấn đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng liên quan đến ngành Hàng không cùng các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các Học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo đúng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, Tổng cục dạy nghề, Cục hàng không Việt nam, Học viện Hàng Không Việt Nam và và quản lý kết quả kiểm tra theo đúng quy định .
  • Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung đã thực hiện. Theo phân cấp quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện được Học viện giao.
  • Chịu trách nhiệm bảo quản, khai thác các trang thiết bị của Học viện Hàng không Việt Nam cấp đạt hiệu quả và thực hiện chế độ khấu hao theo quy định hiện hành.
  • Tổ chức thực hiện thu chi và các chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và của Học viện Hàng không Việt Nam. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động tài chính cho Học viện, quyết toán với Học viện theo quy định của luật kế toán..
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam giao.

  Bài viết liên quan

 • Chuyên trang của Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn Hàng không
  • Chuyên trang của Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn Hàng không

   Nhằm đáp ứng nhu phát triển của Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn Hàng không (thuộc Học viện HKVN), từ tháng 10/2016 chuyên trang chính thức của Trung tâm sẽ đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://aviationtraining.vaa.edu.vn/ Chuyên trang sẽ là nơi cung cấp các thông tin về khóa học, chương trình đào tạo, các kiến thức chuyên ngành hàng không và là nơi tư vấn cho người học, doanh nghiệp lựa chọn các khóa học phù hợp.

  • facebook