• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu phòng đào tạo

 • Thứ tư, 11:10 Ngày 29/07/2015
 • Chức năng, nhiệm vụ:

  Phòng Đào tạo là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc Học viện về công tác quản lý, phát triển, tổ chức đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các bậc học Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, trung cấp nghề, nghề và các lớp đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp, Tổ chức  xã hội thuộc phạm vi của Học viện.

  Phòng Đào tạo có các nhiệm vụ sau:

  1)    Chủ trì nghiên cứu, đề xuất quy mô phát triển các ngành đào tạo, các hệ đào tạo: Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, trung cấp …. của Học viện;

  2)    Chủ trì công tác mở ngành đào tạo các bậc, các hệ của Học viện.

  3)    Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề và các kỳ thi của Học viện;

  4)    Chủ trì công tác xây dựng kế hoạch năm học, khóa học; phân bổ thời gian đào tạo hàng năm cho toàn Học viện. Triển khai thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ, năm học và toàn khóa cho các hệ đào tạo.

  5)    Phối hợp với các Khoa, Trung tâm xây dựng, sửa đổi nội dung chương trình đào tạo, nội dung môn học;

  6)    Thường trực các Hội đồng: Khoa học và đào tạo, tuyển sinh, tốt nghiệp, và các hội đồng liên quan đến xét lên lớp, ngừng học, thôi học các hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng; trung cấp nghề và các lớp nghề khác.

  7)    Chịu trách nhiệm quản lý kết quả đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo thuộc phạm vi của Học viện (trừ công tác đào tạo Phi công cơ bản và các quy định về cấp văn bằng, chứng chỉ khác khi tham gia hợp tác liên kết với các đối tác của Học viện có quy định riêng);

  8)    Chủ trì công tác tổng hợp, báo cáo, tiếp nhận và xử lý đơn từ, hồ sơ, công văn, thống kê… liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện của Học viện.

  9)    Xác nhận, cấp bảng điểm và các loại giấy tờ khác liên quan đến quá trình đào tạo cho Học sinh – Sinh viên;

  10)  Phối hợp với Phòng TCCB&QLSV tham mưu trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với phó phòng và xây dựng phát triển lao động thuộc phòng;

  11)  Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Học viện giao;

  12)  Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Học viện phân công.

  Sơ đồ tổ chức

  Đứng đầu Phòng đào tạo là Trưởng phòng. Các Phó trưởng phòng được giao giúp Trưởng phòng một số lĩnh vực theo phân công. Trực thuộc phòng đào tạo có các bộ phận: Tuyển sinh; Phát triển chương trình và kế hoạch đào tạo; Quản lý học vụ đại học, cao đẳng, nghề và bồi dưỡng ngắn hạn; Quản lý đào tạo sau đại học; Tổng hợp, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

  sơ đồ tổ chức p. ĐT

  Nhân sự

  Nhân sự của Phòng đạo tạo hiện nay gồm 9 người, bao gồm 1 tiến sỹ, 2 thạc sỹ, 2 học viên cao học, 3 cử nhân đại học và 1 cử nhân cao đẳng.

  SốTT

  Họ, tên

  Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ/công việc đảm nhiệm
  1. Nguyễn Hải Quang 1969 Tiến sĩ kinh tế Trưởng phòng
  2. Nguyễn Mạnh Tuân 1964 Thạc sĩ kinh tế Phó trưởng phòng
  3. Phạm Thị Anh Đào 1970 Thạc sỹ kinh tế Chuyên viên tổng hợp
  4. Phạm Thị Hà 1986 Cao học quản lý giáo dục Phát triển chương trình và quản lý học vụ sau đại học
  5. Cáp Thị Bích 1986 Cử nhân quản lý giáo dục Phát triển chương trình và kế hoạch đào tạo
  6. Hồ Nữ Trà Giang 1984 CH kinh tế Phụ trách tuyển sinh
  7. Phạm Thanh Hương 1976 Cử nhân kinh tế Phụ trách học vụ đại học, cao đẳng
  8. Bùi Thị Mỹ Hảo 1981 Thạc sỹ quản lý giáo dục Phụ trách học vụ nghề và bồi dưỡng ngắn hạn
  9. Ngô Tiến Hưng 1991 Cử nhân kinh tế Phụ trách học vụ nghề và 

   

  • facebook