• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu phòng Tổ chức Cán bộ và Quản lý Sinh viên

 • Chủ nhật, 10:35 Ngày 02/08/2015
 • Chức năng

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác:

  • Tổ chức và cán bộ;
  • Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và lao động hợp đồng;
  • Bảo vệ chính trị nội bộ;
  • Công tác học sinh, sinh viên;
  • Tổ chức hoạt động các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên và công tác chấm điểm rèn luyện học sinh, sinh viên.

   

   Nhiệm vụ

  • Chủ trì lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất các công tác: tổ chức bộ máy; quy hoạch cán bộ; sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong Học viện;
  • Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc cho phù hợp với yêu cầu phát triển Học viện;
  • Chủ trì thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; xét tuyển, thi tuyển dụng, nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành;
  • Chủ trì phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh sinh viên; đầu mối tiếp nhận và giải quyết các hình thức học bổng, trợ cấp cho học sinh sinh viên; chấm điểm rèn luyện học sinh sinh viên;
  • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thủ tục cho cán bộ, viên chức đi nước ngoài;
  • Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, viên chức chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm;
  • Giúp Ban Giám đốc Học viện điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định;
  • Cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận cho cán bộ công chức; cấp giấy chứng nhận, xác nhận cho học sinh, sinh viên; sao lục các văn bản do Học viện ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Giám đốc Học viện;
  • Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; các hoạt động văn hoá nghệ thuật; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong Học viện;
  • Thực hiện công tác văn phòng của Đảng ủy Học viện, tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, sinh hoạt chính trị đầu khoá, cuối khoá và đầu năm học cho học sinh sinh viên theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên;
  • Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên Học viện tổ chức các đội tuyển học sinh sinh viên tham gia các hội thi; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội;
  • Thực hiện công tác quản lý Hồ sơ học sinh, sinh viên; thống kê, báo cáo về công tác học sinh sinh viên theo yêu cầu của cấp trên và của Học viện.
  • Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Học viện;
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Học viện giao;
  • Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Học viện phân công.

   

  Sơ đồ tổ chức

   

   

  • facebook