• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu phòng Khoa học Công nghệ

 • Chủ nhật, 17:30 Ngày 02/08/2015
 • Chức năng nhiệm vụ

  • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Học viện là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học;
  • Hoàn thiện hệ thống qui định, qui chế nội bộ về hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện;
  • Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế, quản lý;
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan, mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học;
  • Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;
  • Chịu trách nhiệm đảm bảo về mặt kỹ thuật trong việc tổ chức và khai thác các mạng tin học phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu của Học viện;
  • Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước áp dụng vào thực tế đào tạo huấn luyện của Học viện;
  • Thường trực Hội đồng Khoa học Học viện;
  • Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tổ chức các hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi Học viện;
  • Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học;
  • Tổ chức triển khai các thiết bị thực hành, thực tập, thí nghiệm… phục vu cho các hoạt động đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ của Học viện;
  • Tổ chức thực hiện việc mua, sắm các thiết bị khoa học, kỹ thuật của Học viện;
  • Tổ chức, quản lý và khai thác Thư viện của Học viện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Thư viện;
  • Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Học viện;
  • Đảm nhiệm vai trò cấp phát thiết bị, đảm bảo, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị học tập và giảng dạy tại 02 cơ sở của Học viện.
  • Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Học viện;
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Học viện giao phó.

   

   Sơ đồ tổ chức

   

   

  Phòng Khoa  học Công nghệ có Phó trưởng phòng được giao giúp Giám đốc Học viện một số lĩnh vực theo phân công nhiệm vụ như trên . Trực thuộc phòng KHCN có các bộ phận: Thư viện; Bộ phận Cấp phát Thiết bị; Ban CNTT; Bộ phận Văn phòng

  • facebook