• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Báo cáo công khai cơ sở đào tạo

  • Thứ tư, 22:25 Ngày 05/04/2017
  • Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai, Học viện Hàng không Việt Nam công bố báo cáo công khai năm học 2016 - 2017 như sau:

    Báo cáo công khai

    • facebook