Tin hoạt động

Thứ năm, 09:06 Ngày 16/06/2016.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị;  Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch 52-KH/ĐU, ngày 29/02/2016 của Đảng ủy Bộ giao thông vận tải về việc quán triệt, tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.
TOP