Phòng Khoa học Công nghệ

Thứ tư, 11:02 Ngày 30/09/2015.
QD 341.ngay 02.06.2014 Quy định về công tác giáo trình
Thứ tư, 11:00 Ngày 23/12/2015.
MAU NCKH SV
Thứ tư, 11:01 Ngày 23/12/2015.
MAU NCKH GV
Thứ tư, 11:05 Ngày 23/12/2015.
MAU NCKH CAP BO
Thứ tư, 11:01 Ngày 30/09/2015.
mẫu biểu đăng ký biên soạn giáo trình
Thứ tư, 11:03 Ngày 30/09/2015.
Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án
Thứ tư, 11:03 Ngày 30/09/2015.
Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án
Thứ tư, 10:59 Ngày 23/12/2015.
THONG BAO DANG KY DE TAI NCKH 2016
Thứ tư, 11:00 Ngày 23/12/2015.
Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ 2014 Sáng  ngày 14/11/2015, Hội đồng Nghiệm thu cấp Bộ đã nghiệm thu thành công đề tài “Mô phỏng năng lượng bức xạ siêu cao tần của các loại anten điển hình: chấn tử, yagi, parabol” của  chủ nhiệm đề tài: TS.Hồ Ngọc Bá cùng các thành viên: TS. Nguyễn Thanh Dũng; TS. Nguyễn Văn Mùi; ThS. Phạm Hùng Kinh Khánh.
TOP