Giới thiệu

Thứ tư, 11:10 Ngày 29/07/2015.
Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Đào tạo là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc Học viện về công tác quản lý, phát triển, tổ chức đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các bậc học Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, trung cấp nghề, nghề và các lớp đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp, Tổ chức  xã hội thuộc phạm vi của Học viện.
TOP