Giới thiệu

Chủ nhật, 10:35 Ngày 02/08/2015.
Chức năng Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác: Tổ chức và cán bộ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và lao động hợp đồng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác học sinh, sinh viên; Tổ chức hoạt động các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên và công tác chấm điểm rèn luyện học sinh, sinh viên.
TOP