Giới thiệu

Thứ năm, 10:42 Ngày 06/08/2015.
Khoa vận tải hàng không là một khoa chuyên ngành của Học viện. Khoa có chức năng tham mưu cho Giám đốc học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh...
TOP