Đoàn hội

Thứ hai, 08:52 Ngày 07/09/2015.
Ban chấp hành Đoàn thông báo với các Đoàn viên thể thức trình bày văn bản Đoàn và các mẫu thực hiện. vui lòng xem các file đính kèm dưới đây: 1. Thể thức trình bày văn bản Đoàn 2. mẫu số 1 3. mẫu số 2 4. mẫu số 3
Thứ hai, 08:51 Ngày 07/09/2015.
Ban chấp hành Đoàn xin thông báo tới các đoàn viên về Điều lệ Đoàn khóa X và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn. vui lòng xem file đính kèm dưới đây: 1. Điều lệ Đoàn khóa X 2.Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn
Chủ nhật, 08:37 Ngày 07/09/2014.
QUY TRÌNH CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN – GIA NHẬP HỘI SINH VIÊN – 2014
TOP