Công tác sinh viên

Thứ sáu, 10:30 Ngày 11/09/2015.
Căn cứ Thông báo số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016. Căn cứ Thông báo số 2522/BHXH-THU ngày 05/08/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc điều chỉnh bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016.
TOP