Chương trình đào tạo tin học

Chương trình tin học gồm có tin học chuẩn quốc gia A, B , chứng chỉ tin học Quốc tế Microsoft Office (MOS) và bồi dưỡng ngắn hạn tin học văn phòng.

Để được nhận bằng tốt nghiệp, học sinh, sinh viên phải đạt chuẩn tin học đầu ra theo quy định của Học viện Hàng Không Việt Nam (theo Quy chế đào tạo Học viện Hàng Không Việt Nam) như sau:

 

      STT                    Hệ đào tạo     Chứng chỉ tin học
        1               Đại học, Cao đẳng                   B

 

***Chỉ có chứng chỉ tin học do Trung tâm A.L.I cấp thì mới được Học viện chấp nhận.

TOP