THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

Thứ sáu, 09:40 Ngày 09/03/2018.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018

1. Đại học chính quy:

 - Học phí trung bình không quá 10 triệu/năm.

 

2. Cao đẳng chính quy:

Chi tiết: http://vaa.edu.vn/TUYEN-SINH-CAO-DANG-CHINH-QUY-NAM-2018

 

3. Thạc sỹ QTKD và Đại học VLVH

- Thông tin tuyển sinh VLVH chi tiết: http://vaa.edu.vn/THONG-BAO-TUYEN-SINH-DAI-HOC-HINH-THUC-VUA-HOC-VUA-LAM-VHVL

 

TOP