HỘI NGHỊ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Thứ năm, 09:06 Ngày 16/06/2016.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị;  Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch 52-KH/ĐU, ngày 29/02/2016 của Đảng ủy Bộ giao thông vận tải về việc quán triệt, tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải. Đảng uỷ Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.

Về dự có Đồng chí Vũ Đức Nam – UV Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;  Về phía nhà trường có TS Nguyễn Thị Hải Hằng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, các đồng trưởng các đoàn thể, các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức, và người lao động trong Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hằng nêu rõ, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện yêu cầu, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo các Nghị quyết do Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên đề ra phù hợp với điều kiện của các cơ quan, đơn vị mình…

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Vũ Đức Nam – UV Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Khối như: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế – xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại; đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhiều điểm mới trong Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XII của Đảng thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta, nổi bật trong nội dung văn kiện là những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam; những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam phải viết thu hoạch cá nhân theo mẫu hướng dẫn (khuyến khích quần chúng tham dự học Nghị quyết viết thu hoạch cá nhân); bí thư chi bộ trực thuộc trở lên phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội của cấp trên trực tiếp phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; bản kế hoạch hành động của bí thư cấp ủy được giao cho cấp ủy cùng cấp quản lý, theo dõi và đánh giá hằng năm vào trong dịp kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

Bài viết liên quan

TOP